Temeljni akt

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih ( Ur. 1. RS št.64/2011 ) je ustanovni zbor članov dne 31. 3. 2012 sprejel spremembe in prečiščeno besedilo Temeljnega akta ŠPORTNEGA TWIRLING KLUBA DESKLE.

TEMELJNI AKT

ŠPORTNEGA TWIRLING KLUBA DESKLE

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva se glasi: ŠPORTNI TWIRLING KLUB DESKLE
Sedež društva: Srebrničeva 18, DESKLE

2. člen

Športni twirling klub Deskle (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno nepridobitno, samostojno združenje fizičnih oseb ljubiteljev raznovrstnih športnih plesov - twirling ples s palico (vrtenje palice) in ustanavlja sekcije in komisije znotraj društva. Deluje v javnem interesu na področju športa.

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik oziroma podpredsednik, ki v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika zastopa društvo z enakimi pooblastili kot predsednik. Društvo lahko samostojno deluje ali se včlani v sorodne zveze društev.

4. člen

Žig društva je okrogle oblike, v velikosti 3 cm premera viola barve, v katerem je napis ŠPORTNI TWIRLING KLUB DESKLE, na sredini žiga pa je figura s palico.

5. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Svoje člane obvešča društvo:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • preko spletne strani,
 • preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predsednike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij, ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

II. CILJI, NALOGE, OSNOVNA DEJAVNOST DRUŠTVA

6. člen

Namen društva je vzpodbujati twirling plesno dejavnost in tako prispevati k razvoju področja športnih plesov (twirling ples s palico) v Republiki Sloveniji:

 • sodeluje z društvi, klubi, državnimi organizacijami in institucijami, ki se strokovno ukvarjajo s plesom twirlinga,
 • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
 • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,
 • spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva in se zavzema za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.

III. NALOGE DRUŠTVA

7. člen

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • izvajanje nacionalnega in letnega programa športa preko Twirling zveze Slovenije in drugih sorodnih organizacij,
 • interesna športna vzgoja otrok in mladine,
 • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport,
 • organiziranje izobraževalnih in vadbenih taborov,
 • organiziranje tekmovanj z drugimi plesnimi društvi,
 • organizira prireditev ob kulturnih, športnih, občinskih in državnih praznikih,
 • organiziranje srečanj in tekmovanja z državami v Evropi in izven,
 • organiziranje športnih srečanj (razne prireditve z glasbo in plesom),
 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
 • skrbi za kakovostni šport, vrhunski šport, športno rekreacijo, šport invalidov,
 • organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference za svoje člane,
 • za člane organizira vadbo in treninge za twirling ples s palico,
 • organizacija humanitarnih prireditev in akcij,
 • organizacija izletov.

Društvo lahko po potrebi zaposli tudi športne delavce - trenerje za navedene dejavnosti, kateri redno izvajajo treninge in izobražujejo kader, v skladu s predpisi s področja delovno pravne zakonodaje.

8. člen

Društvo lahko neposredno opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, ki morajo biti povezane z nameni in nalogami društva ter se lahko opravljajo v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje.

Te dejavnosti so:

 • R 93.120 dejavnost športnih klubov, organiziranje šprtnih tečajev, treningov in seminarjev s področja twirlinga,
 • R 93.190 druge športne dejavnosti, organiziranje prireditev,
 • R 77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup, vezane na twirling šport.

Društvo lahko poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne in sorodne pogodbe.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti se sme uporabiti le za doseganje nepridobitnih namenov in nalog društva, v skladu s temeljnim aktom.

IV. ČLANSTVO

9. člen

Član društva lahko postane vsak ljubitelj plesa, ki se ukvarja ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem. Članstvo društva je prostovoljno. Kdor želi postati član društva mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plača članarino. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Mladoletnik med 15. in 18. letom sam podpiše izjavo in se včlani v društvo.

Posebne pravice in dolžnosti članov mlajših od 15 let so:

 • da imajo posvetovalni glas
 • da ne morejo voliti in biti voljeni v organe društva
 • da spoštujejo sklepe organov društva in vsebino pravic društva.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Društvo ima redne in častne člane.

10. člen

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

11. člen

Dolžnosti članov:

 • da spoštuje statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor društva,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajši rod,
 • da varujejo ugled društva.

12. člen

Društvo ima tudi častne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delovanje društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo, lahko tudi ne članu, ki ima posebne zasluge na tem področju dejavnosti društva. Naziv častnega člana podeljuje zbor članov društva na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva nima pravice odločati.

Pravice in dolžnosti častnih članov so:

 • varujejo ugled društva,
 • ne plačujejo članarine.

13. člen

Prenehanje članstva:

 • s prostovoljnim izstopom (član društvu pošlje upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu iz članstva),
 • s črtanjem (če član do predpisanega roka ne plača članarine za tekoče leto),
 • z izključitvijo (o izključitvi člana odloča disciplinska komisija s sklepom),
 • s smrtjo.

Črtanje iz članstva se opravi, če član do predpisanega roka ne plača članarine za tekoče leto, ali ne plača prispevkov, ki jih določita zbor društva ali upravni odbor, oziroma če ne upošteva pogojev delovanja, ki jih določa statut društva. Črtanje izvrši upravni odbor. Črtani član ima pravico do ponovnega članstva v društvu, če to odobri upravni odbor, poravnati pa mora zaostale obveznosti, ponovno vpisnino in članarino.

Izključitev iz članstva se izreče članu, ki grobo krši statutarna določila društva, zavestno ravna proti interesom in smernicam društva, ali stori hujši prekršek, ki škoduje ugledu in namenu društva. Izključitev izreče disciplinski organ društva, ki posluje v skladu z disciplinskim pravilnikom društva.

V. NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA

14. člen

Najvišja oblika upravljanja društva je zbor članov društva.

Organi društva so:

 • zbor članov društva,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.

15. člen

Zbor članov društva

Zbor članov društva je najvišja oblika upravljanja društva, ki ga sestavljajo vsi njegovi člani. Zbor članov društva je lahko reden ali izreden. Zbor članov društva skliče upravni odbor enkrat letno.

Izredni zbor članov društva pa se skliče na zahtevo upravnega odbora, predsednika nadzornega odbora, in na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov društva v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor ne skliče izrednega zbora članov društva v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi. Izredni zbor članov društva odloča le o zadevi, za katero je bil sklican.

16. člen

O sklicu zbor članov s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 8 dni pred sklicem.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo volilno pravico. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po poteku tega časa je zbor članov društva sklepčen če so prisotni vsaj 3 člani, ki imajo volilno pravico.

Zbor članov društva vodi predsednik društva, zapisnik piše tajnik društva, volilni ali izredni zbor članov društva vodi tričlansko delovno predsedstvo, imenuje se zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitev vodilnih funkcionarjev so praviloma tajne.

Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih članov, ki imajo volilno pravico.

17. člen

Pristojnosti zbora članov društva:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte kluba,
 • sprejema poročilo o delovanju in letnem poročilu, po predhodnem notranjem nadzoru,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 • imenuje častne člane društva,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o pritožbah zoper odločitve organov društva oziroma zastopnika društva,
 • dokončno odloča o izključitvi članov iz društva,
 • sklepa o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • sklepa o prenehanju društva,
 • odloča o spojitvi z drugimi društvi in pripojitev k drugim,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlaga predsednik in člani društva.

Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov društva morajo biti v pisni obliki poslani predsedniku ali tajniku društva najmanj 8 dni pred sklicem zbora članov.

O delu zbora članov društva se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

18. člen

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ, ki opravlja organizacijske, administrativne, strokovne in tehnične zadeve, ki mu jih zada zbor članov ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Vodi delo društva med dvema občinskima zborom članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, tudi večkrat na letno, če je to potrebno, vendar najmanj 2 krat letno.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

19. člen

Upravni odbor šteje najmanj tri (3) člane. Sestavljajo ga predsednik društva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora, podpredsednik ter vsaj dva člana.

Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri (4) leta, z možnostjo večkratne ponovne izvolitve.

20. člen

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:

 • strokovno in organizacijsko vodi delo društva v skladu s statutarnimi določili,
 • sklicuje seje zbora in izvaja njegove sklepe,
 • poroča zboru članov društva o delu upravnega odbora za preteklo obdobje,
 • pripravlja letno poročilo in program dela društva,
 • skrbi za finančno-materialno poslovanje in sredstva društva ter upravlja s premoženjem društva,
 • pripravlja predloge sprememb in dopolnitev statutu in splošnih aktov društva, ki jih sprejema zbor članov društva,
 • sprejema pogodbe in sporazume o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med društvom in ostalimi podpisniki pogodb in sporazumov,
 • imenuje začasne in stalne komisije,
 • sestavlja letne koledarje tekmovanj v twirling plesnem športu in šolskih tekmovanj v družabnem twirling plesu,
 • odloča o sprejemu novih članov v članstvo in sklepa o črtanju članov iz članstva društva,
 • vodi evidenco članstva,
 • sklepa o začasni prepovedi sodelovanja v aktivnostih društva in na tekmovanjih tistim članom, ki niso poravnali tekoče finančne in ostale obveznosti do društva,
 • neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določajo ta statut in splošni akti društva,
 • odloča o spremembi sedeža društva.

21. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

Upravni odbor je sklepčen, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih članov.

22. člen

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju tudi zunanje sodelavce.

23. člen

Člani upravnega odbora ne morejo biti hkrati člani nadzornega odbora in disciplinske komisije.

24. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor šteje tri (3) člane društva, ki na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika. Nadzorni odbor nadzira finančno in materialno poslovanje društva in organe društva, če delujejo v skladu z Statutom. Voljeni so na zboru članov društva za dobo štirih (4) let. Mandatna doba se lahko večkrat ponovi.

Nadzorni odbor je odgovoren zboru društva, kateremu mora pisno poročati na vsaki njegovi redni seji. Pred vsakoletnim zborom društva mora opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva ter ugotoviti ali letno poročilo obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja društva in ocenjevanje ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljenih za uresničevanje namena ter ciljev oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti določene v tem statutu.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov.

25. člen

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija šteje trije (3) člane, ki na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika. Voljeni so na zboru članov društva za dobo štirih (4) let. Mandatna doba se lahko večkrat ponovi. Disciplinska komisija izdaja sklepe o kršitvah članov društva . Izreka kazni in je prvostopenjski organ.

26. člen

Disciplinske kršitve, ki se jih obravnava v društvu so naslednje:

 • kršitve določb statuta in ostalih aktov društva,
 • ne-izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • ne-izvrševanje sklepov zbora članov društva,
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

27. člen

Disciplinski organ lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • javni opomin (o izrečeni kazni obvesti vse člane društva),
 • denarno kazen,
 • prepoved izvrševanja funkcije v društvu za določen čas,
 • stalna prepoved opravljanja funkcije v društvu,
 • prepoved udeležbe na seminarju in tekmovanju,
 • izključitev iz članstva.

Zoper sklep, ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov društva, kot drugostopenjski organ. Odločitev je dokonča.

28. člen

Predsednik društva

Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

29. člen

Predsednik je za svoje delo odgovoren zboru članov društva in upravnemu odboru.

30. člen

Predsednika društva voli zbor članov društva za obdobje štirih (4) let in je po preteku mandata lahko večkrat ponovno izvoljen.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom R Slovenije. Sklicuje seje upravnega odbora društva, komunicira z drugimi društvi in institucijami in podpisuje vse akte društva.

V primeru odsotnosti ga nadomešča podpredsednik društva.

31. člen

Podpredsednik društva

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi podpredsednik društva, ki ga imenuje zbor članov društva za dobo štirih (4) let in je po preteku te dobe lahko večkrat ponovno izvoljen.

Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in zboru članov društva.

 • Operativno vodi delo društva,
 • skrbi za uresničevanje sklepov organov društva,
 • pripravlja strokovna gradiva za seje vodilnih delavcev društva,
 • vodi zadevo članstva in kroniko delovanja društva.

32. člen

Blagajnik društva

Blagajnika društva imenuje zbor članov društva za dobo štirih (4) let in je po preteku te dobe lahko večkrat ponovno izvoljen. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in zboru članov društva.

Blagajnik opravlja zlasti naslednje naloge:

 • izvaja strokovne, administrativno finančne in druge naloge društva
 • opravlja druge naloge za potrebe društva
 • opravlja blagajniška dela.

33. člen

Druge oblike delovanja

Upravni odbor lahko po potrebi programa ustanovi sekcije, kot metodah dela društva, organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati skladno s statutom društva.

Za svoje delo so vodje sekcije odgovorne upravnemu odboru društva in zboru članov društva.

Naloge, število članov, predsednike začasnih delovnih teles društva določi upravni odbor. Člani občasnih komisij in drugih delovnih teles so lahko le člani društva. Za svoje delo so občasne komisije in druga delovna telesa društva odgovorna upravnemu odboru. Izjemoma lahko povabi k sodelovanju pri delu občanih delovnih teles in komisij tudi zunanje sodelavce po pogodbi v skladu z delovno pravno zakonodajo.

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

34. člen

Viri dohodkov:

 • članarina, mesečna članarina,
 • darila, volila, vstopnine,
 • dohodek iz pridobitnih dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 • prispevek sponzorjev, donatorjev,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

Če društvo pri svoji dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za nepridobitno izvajanje za dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med člani je nična.

35. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in podpredsednik društva.

Premoženje društva sestavljajo denarna sredstva in vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v knjigovodske evidence. S premoženjem upravlja upravni odbor. Premičnine se lahko nakupujejo ali odtujujejo samo na podlagi sklepa seje upravnega odbora, o odtujitvi ali nakupu nepremičnin pa sklepa zbor članov društva.

Društvo ima transakcijski račun pri banki.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje na način in v obliki, ki jo društvo določi v pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z zakonom o društvih in računovodskim standardom za društva.

Društvo mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu izdelati letno poročilo. Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo oddati do 31. marca tekočega leta, v primeru statusnih sprememb ali prenehanja društva pa v roku 2 mesecev po spremembi oz. kot določa zakonodaja.

36. člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za vodenje izobraževanja in treniranja članov lahko društvo zaposli trenerja in za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev finančnega delavca v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Društvo lahko po pogodbi uredi urejanje finančno materialnih zadev.

37. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisan v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremičnino premoženja pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov društva.

38. člen

Društvo lahko ima tudi sponzorje in donatorje po pogodbi. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu lahko materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na zboru članov društva, nimajo pa pravice odločati.

Sponzorstvo se uredi s posebno pogodbo.

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

39. člen

Društvo lahko preneha:

 • po volji članov,
 • po samem zakonu,
 • s spojitvijo z drugimi društvi,
 • s stečajem,
 • na podlagi sodne odločbe o prenehanju delovanja.

40. člen

Zbor članov društva sprejme sklep o prenehanju delovanja društva z dvotretjinsko večino vseh prisotnih članov . V sklepu mora določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se bo po poravnavi vseh obveznosti preneslo premoženje društva. Neporabljena sredstva pridobljena iz proračuna se vrnejo proračunu. V primeru da zadnji zbor članov društva ni določil prevzemnika premoženja, se preostanek premoženja prenese na KD Svoboda Deskle.

Vsaka delitev premoženja med člani društva je nična.

41. člen

Sklepu o prenehanju delovanja društva mora zastopnik v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris društva iz registra. Zahtevi in sklepu mora predložiti poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja društva, način poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa premoženja društva na prevzemnika premoženja.

VIII. KONČNE DOLOČBE

42. člen

Predsednik društva je dolžan priglasiti spremembo statuta pristojnemu organu v roku 30 dni po sprejemu statuta društva.

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejmejo na enak način kot je bil sprejet ta statut.

Društvo je dolžno sprejeti vse potrebne pravilnike v roku šestih mesecev po sprejetju temeljnega akta, ki pravilnike opredeljuje.

Ta Temeljni akt je sprejel zbor članov društva in velja od potrditve pri pristojnem organu. Temeljni akt, sprejet 30 9. 2009 preneha veljati.

 

 

 

Koledar dogodkov

«  Julij 2019  »
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Anketa

Na državnem prvenstvu se bom uvrstila na

.
Facebook Twitter Buzz Sharethis